Ban lãnh đạo

BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  1. Ông: Bùi Văn Thi  Chủ tịch Hội Đồng Quản trị- Giám đốc

         Trình độ học Vấn: Kỹ sư xây dựng – Cử Nhân Luật

         Năm sinh:1981

        2. Bà : Nguyễn Thị Ánh Phương Ủy viên hội đồng Quản trị

         Trình độ học vấn: Kỹ Sư hóa – Cử  nhân kinh tế

         Năm sinh: 1984

         3. Ông:Bùi Văn Thạch  Ủy viên hội đồng ban quản trị

         Trình độ học Vấn: Kỹ sư ngành nuôi trồng thủy sản

         Năm sinh:1984

II. BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

         1.Ông : Bùi Văn Thi  Giám đốc

         Trình độ học Vấn: Kỹ sư xây dựng – Cử Nhân Luật

         Năm sinh:1981

         2.. Ông: Bùi Văn Thạch  Phó Giám đốc

         Trình độ học Vấn: Kỹ sư ngành nuôi trồng thủy sản

         Năm sinh:1984

         3. Ông:  Trần Văn Phú  Phó giám đốc

         Trình độ học vấn: Kỹ sư điện nước

         Năm sinh:1986

          4. Bà : Nguyễn Thị ánh Phương Phó giám đốc

          Trình độ học vấn: Kỹ Sư hóa – Cử  nhân kinh tế

           Năm sinh: 1984

          5. Ông: Bùi Văn Quyết  Phó Giám giám đốc

          Trình độ học vấn: Kỹ sư xây dựng

          Năm sinh: 1990

          6.Ông: Trần Xuân Văn Phó giám đốc

           Trình độ học vấn: Kiến trúc sư

           Năm sinh: 1990