Cơ cấu tổ chức

BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

  1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
  1. Ông: Bùi Văn Thi  Chủ tịch Hội Đồng Quản trị- Giám đốc

Trình độ học Vấn: Kỹ sư xây dựng – Cử Nhân Luật

Năm sinh:1981

2. Bà : Nguyễn Thị Ánh Phương Ủy viên hội đồng Quản trị

Trình độ học vấn: Kỹ Sư hóa – Cử  nhân kinh tế

Năm sinh: 1984

3. Ông:Bùi Văn Thạch  Ủy viên hội đồng ban quản trị

Trình độ học Vấn: Kỹ sư ngành nuôi trồng thủy sản

Năm sinh:1984

 

  1. BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

 

1.Ông : Bùi Văn Thi  Giám đốc

Trình độ học Vấn: Kỹ sư xây dựng – Cử Nhân Luật

Năm sinh:1981

2.. Ông: Bùi Văn Thạch  Phó Giám đốc

Trình độ học Vấn: Kỹ sư ngành nuôi trồng thủy sản

Năm sinh:1984

3. Ông:  Trần Văn Phú  Phó giám đốc

Trình độ học vấn: Kỹ sư điện nước

Năm sinh:1986

4. Bà : Nguyễn Thị ánh Phương Phó giám đốc

Trình độ học vấn: Kỹ Sư hóa – Cử  nhân kinh tế

Năm sinh: 1984

5. Ông: Bùi Văn Quyết  Phó Giám giám đốc

Trình độ học vấn: Kỹ sư xây dựng

Năm sinh: 1990

6.Ông: Trần Xuân Văn Phó giám đốc

Trình độ học vấn: Kiến trúc sư

Năm sinh: 1990